Algemene voorwaarden

Definities
 • Artist: Ingrid Dam, gevestigd te Delft (Nederland).
 • Klant: degene met wie Ingrid Dam een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Ingrid Dam en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten op producten door of namens Ingrid Dam.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Prijzen
 • Alle prijzen die Ingrid Dam hanteert zijn in euro’s

 • Alle prijzen die Ingrid Dam hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ingrid Dam te allen tijde wijzigen.

Herroepingsrecht
 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:

Het product niet is gebruikt

Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen

 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Ingrid Dam, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren voor rekening van de consument.

Meer informatie over restitutie & retouren

Verpakking en verzending
 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Ingrid Dam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 • Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ingrid Dam, bij gebreke waarvan Ingrid Dam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Klachten
 • De klant dient een door Ingrid Dam geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ingrid Dam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ingrid Dam in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid Ingrid Dam
 • Ingrid Dam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

 • Indien Ingrid Dam aansprakelijk is voor enige schade, is ze slechts aansprakelijk voor directe schade die voorvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 • Ingrid Dam is nooit aansprakelijk voor indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 • Indien Ingrid Dam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt to het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ingrid Dam vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht van ontbinding
 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ingrid Dam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Is de nakoming van de verplichting door Ingrid Dam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ingrid Dam in verzuim is.

 • Ingrid Dam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ingrid Dam kennis heeft genomen van de omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ingrid Dam in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ingrid Dam kan worden toegekend in een van de wil van Ingrid Dam onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Ingrid Dam kan worden verlangd.

 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals [burger-]oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ingrid Dam 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ingrid Dam er weer aan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel ontbinden.

 • Ingrid Dam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen algemene voorwaarden
 • Ingrid Dam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.

 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ingrid Dam zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ingrid Dam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ingrid Dam is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 26 juni 2022